Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Školní řád

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Školní řád

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Dolní Bečva 578, 756 55

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín podle § 30  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v posledním znění, vydává tento Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín (dále jen škola), jako její vnitřní předpis:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento řád upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole  a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

b) provoz a vnitřní režim školy,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  žáků školy

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

e) podmínky ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

f) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy

g) podrobnosti o výchovných opatřeních ukládaných žákům školy a řízení o jejich ukládání.

Část I.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a jejich vztahy s pedagogickými pracovníky

Čl. 2

Práva žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby v rozsahu poskytovaném školou,

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků, v případě zletilých žáků pak také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí; toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků,

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků,

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání ve škole; toto právo mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Čl. 3

Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní  a předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy  vydané v souladu s právními předpisy a školním  řádem,

d) dodržovat denní rozvrh; svévolný odchod je považován za neomluvenou absenci

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby  žák docházel řádně do školy,

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle zákona[1] a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Čl. 4

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování

1) Uvolnění žáka ze školního vyučování je možné pouze za těchto podmínek:

a) nepřítomnost nezletilého žáka školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními předpisy zákonný zástupce žáka,

b) škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, resp. praktickým lékařem pro děti a dorost, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.

c) ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky uvedené pod písm. b).

2) Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní učitel. 

V případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka, se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán. Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost žáka,  může ředitel školy v zájmu zjištění pravé příčiny absence  žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí.

3) O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem.  Zákonný zástupce zápis podepíše a obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

4) Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi,  které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce žáka, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, popř. další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.

Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží kopii zápisu.

5) V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračující absenci  s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

6)V případě opakované absence v průběhu školního roku, ředitel školy pošle druhé  oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a dále tuto skutečnost oznámí Policii ČR.

 

Část II.

Provoz a vnitřní režim školy

Čl. 5

Dohled nad žáky

1) Žáci školy jsou povinni být 5 minut  před začátkem vyučování v příslušné třídě.

2) Dohled nad žáky je zahájen 15 minut před začátkem vyučování a ukončen 15 minut po ukončení vyučování (dopolední i odpolední části) a je prováděn ve společných prostorech školy a ve třídách k tomu určeným pedagogem.

3) Dohled nad žáky školy (strávníky) v zařízení školního stravování v době určené na oběd je zajištěn k tomu určeným pedagogem.

4) V době mimo vyučování se mohou žáci školy zdržovat jen v k určených prostorech školy a to jen se svolením k tomu pověřeného pedagoga.

5) Na akcích pořádaných školou je dohled zajištěn k tomu určeným pedagogem nebo jinou osobou. Žák se nesmí vzdálit z určeného místa bez souhlasu určeného pedagoga.

Čl. 6

Povinnosti služby ve třídě

Službu ve třídě (dále jen služba) tvoří dvojice žáků, určuje ji třídní učitel na dobu jednoho týdne. Je zapsána v třídní knize. Je zodpovědná za:

-    čistotu tabulí

-    udržování pořádku ve třídě

-    větrání třídy spodní části oken a jejich uzavření po poslední hodině

-    přinášení potřeb a pomůcek

-    hlášení nepřítomnosti žáků

-    přenášení třídní knihy do jiných tříd

Čl. 7

Třídní samospráva:

Třídní samosprávu, případně její členy zřizuje třídní učitel podle svého zvážení a potřeby.

Část III.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole

Čl. 8

Zajištění bezpečnosti žáků

1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání  a při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola svými, ředitelem k tomu určenými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

(2) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.

(3) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků.

 

Čl. 9

Postup při úrazu žáka

1)Škola odpovídá žákům za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním

2) Při úrazu se postupuje podle vyhlášky 64/2005 Sb. v posledním znění.

Část IV.

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Čl. 10

1) Žáci školy jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo k poškození majetku školy.

2) Žáci školy odpovídají škole za škodu na majetku, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Způsobenou škodu jsou povinni nahradit uvedením do předešlého stavu nebo v penězích. Výše škody v penězích bude stanovena podle školou skutečně vynaložených nákladů na odstranění způsobené škody.

3) Za škodu, která vznikla žákům školy při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá škola.

 

Část V.

Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Čl. 11

Šikanování

1) Za šikanování  je považováno každé úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu  a které útočí na jeho důstojnost, jehož záměrem je ublížit, ponížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá zejména v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní  zejména v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování nebo sexuálního obtěžování až zneužívání. Zahrnuje také útoky pomocí prostředků elektronické komunikace, sms zpráv, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. V nepřímé podobě  zahrnuje demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.

2) Šikanování je zakázáno.

Čl. 12

Alkohol a omamné a psychotropní látky

1) Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, propagace alkoholu, omamných a psychotropních látek, prekurzoru nebo přípravku určeného k jejich výrobě, nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ve škole nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno.

2) Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek je zakázán.

3) Žák, který se požitím alkoholu, omamných nebo psychotropních látek uvedl do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, popř. je důvodné podezření, že přivodil v souvislosti s tím jinému újmu na zdraví, je povinen se podrobit odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah těchto látek pomocí odběru slin. Odmítne-li žák se vyšetření podrobit, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem takové látky.

4) Každý, kdo se  dozví, že jiný připravuje nebo se dopouští jednání uvedeného v odst. 1 nebo 2 je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli školy, třídnímu učiteli nebo učiteli,. který vykonává nad žáky dozor popřípadě Policii ČR.

5) Žákovi, který s alkoholem, omamnou nebo psychotropní látkou, prekurzorem nebo přípravkem určeným jejich  výrobě neoprávněně nakládá způsobem uvedeným v odst. 1, ji pedagogický pracovník odebere a zajistí ji a učinit opatření, aby nemohl v konzumaci nebo jiném nakládání s ní pokračovat. Odebranou látku nepodrobuje žádnému zkoumání ani testu a odevzdá ji Policii ČR.

6) Podle závažnosti stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli není ohrožen život nebo zdraví žáka. V případě, kdy je žák ohrožen na zdraví nebo na  životě, zajistí  první pomoc a přivolá lékaře.

7) Jestliže postup podle odst. 5 není nutný, pedagogický pracovník sepíše  záznam včetně vyjádření žáka (zejména zdroj alkoholu, omamné a psychotropní látky)  a bezprostředně vyrozumí vedení školy a zákonného zástupce nezletilého žáka nebo osobu, která plní vůči zletilému žákovi vyživovací povinnost, dále oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a Policii ČR.

8) V případě zájmu žáka nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

Čl. 13

Tabákové výrobky

1) Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit

2) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního vyučování nebo na akci pořádané školou pedagogický pracovník tabákový výrobek  žákovi odebere a zajistí, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

3) Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka.

4) V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dětí.

Čl. 14

Ochrana autorského práva

1) Ve škole je zakázáno používat nelegální softwarové vybavení na všech zařízeních ve škole používaných.

2) Rozmnožování celých učebnic a jejich distribuce,  užití díla v rozporu s běžným způsobem  a v rozporu s oprávněnými zájmy autora je zakázáno.

3) Použití ukázky (citace) z cizích děl do vlastních výukových materiálů (Powerpointové prezentace, dataprojekce, pracovní listy apod.) je možno za podmínek a v souladu s autorským zákonem.

Část VI.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy

Čl.  15

(1) Pravidla hodnocení žáků obsahují:

 a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou,

b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií,

d) zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií,

e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace,

f) způsob získávání podkladů pro hodnocení,

g) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,

h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

(2) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

a) jednoznačné,

b) srozumitelné,

c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii,

d) věcné,

e) všestranné.

 

(3) Podrobný popis  hodnocení  je uveden ve školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Část VII.

Výchovná opatření ukládaná žákům školy a řízení o jejich ukládání

Čl. 16

Výchovná opatření

1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

2) Třídní učitel nebo učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

3) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

4) Třídní učitel nebo učitel  neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.

5) Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

6) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.[2]

Čl. 17

Závažné porušení školního řádu

1)Za závažné porušení školního řádu se považuje šikanování; neoprávněné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, prekursory nebo přípravky sloužícími k jejich výrobě; požívání alkoholu; kouření; zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy; používání nelegálního software; porušování autorského práva.

2) Za závažné porušení školního řádu lze uložit výchovná opatření

a)napomenutí a důtku třídního učitele, důtku ředitele

b)snížení známky z chování,

c)převedení do jiné třídy.

 

3) V mimořádných případech se užijí další opatření

a) ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu,

b) ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu,

c) ředitel školy podá trestní oznámení Policii ČR.

Část VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Tento školní řád byl schválen školskou radou školy dne 18.11. 2010 po projednání s pedagogickou radou dne 16. 11. 2010 a nabývá platnosti dnem schválení školskou radou.
2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2011.

 

            Ing. Pavel Urbanovský,

            ředitel[1] § 28 odst 2, 3 zák.č. 561/2004 Sb.,školský zákon

[2] § 28 zákona č. 561/2004 Sb.

03. 01. 2011 12:17:27 | Administrátor webu