Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Aktivity školy

Aktivity v MŠ

Veškeré aktivity a programy realizované v mateřské škole v Dolní Bečvě jsou plánovány a organizovány s ohledem na potřeby a zájmy dětí.

Na prvním místě je bezpečnost a zdraví dětí. Aktivity jsou přizpůsobeny věku, schopnostem a individuálním zvláštnostem dětí.

Věkově starší děti – starší předškoláci – III. třída MŠ mají program a organizaci výchovně vzdělávací práce rozšířenu o aktivity přiměřeně svým schopnostem a věku. Zvládají náročnější organizaci různých činností a aktivit.

Věkově mladší děti ve dvou smíšených třídách (3- 5let) I. a II. třída MŠ mají program uzpůsobený podle vlastních možností a potřeb.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin.

Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces s dětmi. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi. Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.

Obvyklý denní program:

  • Spontánní hry - uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách.                                                      
  • Řízené činnosti – pracovní činnosti během dopoledne, jazykové chvilky.
  • Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (využití zahrady, blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.
  • Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte.
  • Odpolední hry a pohybové aktivity

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Dílčí projekty:

Ekologie:Děti se různorodými činnostmi učí vnímat rozmanitosti přírody. Cílem je získat prostřednictvím prožitku konkrétní poznatky o přírodě, vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učí se vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit se ji chránit. Každá třída má svůj doprovodný motivační celoroční program zaměřený na environmentální výchovu: Lesní domov veverky Zrzečky, Putování s medvídkem, Za bludným kořenem.                                                                                                  

Logopedická prevence: Nácvik a procvičování správné výslovnosti. Individuální péče probíhá zejména v ranních a dopoledních hodinách pod vedením logopedické asistentky – Olgy Křenkové.           

Plavání: Seznamování dětí s vodou, vést je ke splývavé poloze, k potápění a k základům plaveckých pohybů stylu prsa, kraul, znak.                                                                                                             

Keramická dílna: Procvičení jemné motoriky rukou, umožnit dětem seberealizaci a umělecký projev. Pod vedením kvalifikovaného pedagoga děti pracují s hlínou a přírodními materiály.Děti věkově starší (5-6 let) mají možnost během školního roku pravidelně navštěvovat keramickou dílnu, pod vedením výtvarníka pana J. Trlici si domů odnášejí vlastní výtvory.                                          

Veselá píšťalka: Děti se učí zvládat základní dovednosti vokální i instrumentální. Zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, rozlišovat rytmus, ovládat dechové svalstvo a správné dýchání.

Výchovně vzdělávací pořady a divadla jsou pravidelnou součástí života a dění v MŠ. Děti z mateřské školy v Dolní Bečvě se podílejí na kulturním životě obce. Pravidelně dvakrát ročně vystupují s programem na Vítání nových občánků v naší vesnici, zpestřují pod vedením svých učitelek program v Klubu důchodců k MDŽ, s pásmem básní, písní a tanečků ke Dni matek.

Besídky v mateřské škole mají své pevné místo a velkou oblibu, každá třída mateřské školy si nachystá svůj program, kterým potěší své blízké i kamarády u příležitosti Dne matek. Nesmíme zapomenout na Mikulášskou besídku s nadílkou pro děti a oblíbenou již tradiční „Vánoční tvořivou dílnu „ spolu s rodiči.

Sportovní aktivity, výlety a výpravy za poznáním: Ranní cvičení, vycházky do přírody nebo aktivní pobyt na školní zahradě jsou součástí každého dne dětí v mateřské škole.

Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci a činnostech probíhajících v MŠ a spolu s dětmi navštěvovat školní, sportovní, společenské a kulturní akce.

Areál školní zahrady mateřské školy je během dne, v souladu s provozním řádem, přístupný pro rodiče s předškolními dětmi.

24. 08. 2020 20:13:00 | Vedoucí učitelka mateřské školy