Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Provozní řád dětského hřiště

Provozní řád dětského hřiště

MŠ a ZŠ Dolní Bečva, okres Vsetín

 

Vážení návštěvníci,

 toto dětské hřiště bylo vybudováno nemalými finančními prostředky a má sloužit Vám i Vašim dětem pro příjemné strávení volného času. Prosíme Vás proto o dodržování tohoto provozního řádu.

 

Dětské hřiště je určeno pro děti od 3 do 7 let věku.

 • každý návštěvník dětského hřiště je povinen dbát návštěvního řádu a vyvarovat se ničení hřiště a jeho zařízení
 • provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a činností zakázanou tímto provozním řádem
 • děti mladší 7 let mají vstup dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let

 

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • používat motorová vozidla, kola, kolečkové a in-line brusle
 • poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení dětského hřiště
 • vstupovat se zvířaty či je nechat v prostoru dětského hřiště volně pobíhat
 • kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky
 • nocovat, stanovat popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň
 • využívat prostory dětského hřiště k nepovoleným propagačním, reklamním či jiným účelům (výjimkou jsou výrobci herních prvků, provozovatel a správce dětského hřiště)

 

Na dětském hřišti je návštěvník povinen:

 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval či neomezoval druhé či sebe
 • dodržovat návštěvní řád a dbát pokynů pracovníka správce dětského hřiště
 • udržovat pořádek a čistotu

 

Porušení tohoto provozního řádu dětského hřiště se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně na tel. č. 571 647 243, 571 751 222 nebo linku 158 Policii ČR.

Správce dětského hřiště: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

 

Provozní doba pro veřejnost:   

Letní období od 16. 4. do 31. 10.

V pracovní dny během provozu MŠ Dolní Bečva od 14.00 hod. do 15.30 hod. V dopoledních hodinách je prostor školní zahrady vyhrazen pro děti mateřské školy.

  

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR              .........................       158

Záchranná služba  .........................     155

Hasičský záchranný sbor     .........   150

Tísňové volání/SOS      .................      112         

  

Provozní řád školní zahrady a dětského hřiště

mateřské školy Dolní Bečva 580

 

Základní údaje:

 

Provozovatel:

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Odpovědná osoba: vedoucí učitelka MŠ Divínová Marie

 

Správce školní zahrady:

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

Odpovědným pracovníkem je správce budov: Jabůrek Alois

 

Provozní doba:

Po dobu otevření MŠ

V dopoledních hodinách od   8.00 – 12.00 hodin 

V odpoledních hodinách od 14.00 – 15.30 hodin 

Při organizovaných akcích, které pořádá MŠ Dolní Bečva v hodinách i mimo provozní dobu.

 

Provozní doba pro veřejnost:   

Letní období od 16. 4. do 31. 10.

V pracovní dny během provozu MŠ Dolní Bečva od 14.00 hod. do 15.30 hod. V dopoledních hodinách je prostor školní zahrady vyhrazen pro děti mateřské školy.

 

Kontakt na vedoucí učitelku: 571 647 243

Kontakt na správce: 571 751 222

 

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno

pro děti s pedagogickým dozorem.

Školní zahradu MŠ mají možnost navštěvovat rodiče s dětmi po dobu provozu mateřské školy podle výše uvedených pravidel.

Zahrada vytváří příznivé podmínky pro celoroční pobyt dětí venku – pohybové aktivity,

poznávací aktivity, tvořivé činnosti i sezónní činnosti.

 

Bezpečnost dětí

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o bezpečném

používání herních prvků. Organizují činnosti tak, aby předcházely úrazům.

Před pobytem na zahradě dopoledne i odpoledne provádí učitelky průběžně vizuální

kontrolu venkovních hracích ploch a hracích prvků z důvodů úrazové prevence.

Před ukončením pobytu venku je povinností učitelek zajistit úklid veškerých hraček a uložení do skladu. Učitelky zametou obklady pískoviště a společně s dětmi zakryjí plachtou. Areál školní zahrady se uzamyká po skončení provozu v 15.45 hod.

Za provoz, kontrolu, revize a údržbu zařízení je zodpovědný správce budov.

Tato osoba provádí běžnou kontrolu zařízení zaměřenou zejména na kompletnost vybavení,

technická stav a bezpečnost přilehlých prostor. Závady hlásí neprodleně vedoucí učitelce.

 

V areálu MŠ a školní zahrady je zakázáno:

· ničit a přelézat ploty

· volné pobíhání a vstup zvířatům

· odkládat a úmyslně rozbíjet skleněné lahve, jejichž střepy mohou ohrožovat zdraví

· vylézat po hromosvodech budov

· parkování

 

 

Školní zahradu MŠ mají možnost navštěvovat rodiče s dětmi po dobu provozu mateřské školy podle výše uvedených pravidel.

 

Zásady při používání herních prvků

· skluzavky – sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru

· průlezky – používat pouze pod dozorem učitelek

· tabule – kreslení k tomu určenými křídami

· ostatní plocha slouží pohybovým hrám a různým druhům sportovních aktivit a her

 

Venkovní vybavení

1x pískoviště

1x houpačka hnízdo

1x velká herní sestava čtyř-věžová

2x řetězová houpačka

1x průlezka - věž nízká

2x otevřené altány

1x pergola s kreslícími tabulemi

1x kryté posezení

1x troj-hrazda

1x pohyblivý chodník

1x hmatový chodník

1x pražcový chodník

1x stojan pro míčové hry

3x zahrádky- záhonky

2x skluzavka do svahu

2x hmyzí domečky

2x dětské branky na kopanou

8x dětské lavičky

 

Revize herních prvků

· 1x ročně – zodpovídá správce

· případná oprava – objednané firmy (zodpovídá vedoucí učitelka)

 

Průběžná péče o herní prvky

· okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků

 

Údržba pískoviště

· kontrola stavu obrub pískoviště – učitelky kontrolují vždy před použitím

· přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot)

· denní zakrývání pískovišť ochrannou plachtou, čistota kolem pískovišť - učitelky

· v letním suchém období ráno a odpoledne – kropení dle potřeby

· 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti - správce

· 1x za 2 roky výměna písku v měsíci srpnu, používá se písek kopaný o hrubosti 0,4

· doba provozu pískoviště se stanovuje v termínu od 1. května do 30.října

 

Venkovní sklad hraček

· učitelky zodpovídají za bezpečné používání hraček, koloběžek, tříkolek

· za čistotu a údržbu provozní zaměstnanci

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ je povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření, aby

nedošlo k úrazu. Je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na

zem, neničit sportovní zařízení MŠ. V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace

alkoholu, užívání drog a rozdělávání ohně.

Návštěvníci dětského hřiště si zodpovídají za své děti a za své věci.

  

Denní úklid venkovní hrací plochy

· úklid odpadků z plochy zahrady

· úklid – přehrabání pískoviště

· odstranění listí v okolí pískoviště

· vysypání odpadkového koše (provozní zaměstnanci MŠ)

· pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků

 

Péče o zeleň

· sekání a úklid trávy – 2x měsíčně – správce

· drobné prořezy keřů a dřevin – správce

· větší prořezy stromů - správce

· hrabání a úklid listí – správce

 

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat

návštěvníka z areálu školy.

 

Provozní řád školní zahrady vstupuje v platnost dne  31. 5. 2016.

 

V Dolní Bečvě 15. 12. 2015

 

Zpracovala: Marie Divínová

vedoucí učitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                                              …………………………..

ředitel školy                                                                                                         vedoucí učitelka

 

 

 

 

 

10. 05. 2016 20:49:11 | Vedoucí učitelka mateřské školy