Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení
Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

 

Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín

 

Se sídlem:       Dolní Bečva 578, 756 55

IČO:                 48773981

Ředitel:           Mgr. Michaela Vašutová

Vedoucí ŠJ:      Dana Pařenicová

 

Vnitřní řád byl vydán v souladu s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování

 

 

Strávník má právo

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na dostatek času pro konzumaci oběda

 

Strávník má povinnost

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny
 • chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga a pracovnice pro výdej stravy
 • odnést po jídle použité nádobí, zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy

 • pedagogický pracovník zajišťující dohled nad strávníky zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření
 • strávníci jsou ve vztahu k pracovnici pro výdej stravy, pedagogickému dohledu a k sobě navzájem povinni dodržovat pravidla slušného chování
 • dohlížející pedagog a pracovnice školní jídelny jsou povinni respektovat práva všech strávníků a zajišťovat jejich uplatňování
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

 

 

 

 

 

 • Do školní jídelny mají povolen vstup pouze žáci a děti-strávníci a pracovníci školy
 • Výdejní doba:

žáci a zaměstnanci                11,20 – 13,20

       děti mateřské školy                11,30 – 12,00

      odběr do jídlonosičů             10,30 – 11,00 /výdejní okénko od hřiště – rampa ŠJ/

 • Zákonný zástupce přihlašuje své dítě ke školnímu stravování na základě vyplněné přihlášky. Podávají se osobně v kanceláři ŠJ.
 • Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školní roku /1. 9. – 31. 8./, ve kterém dosahují výše uvedeného věku dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

            I. kategorie                 do 6 let

            II. kategorie                7 – 10 let

            III. kategorie               11 – 14 let

            IV. kategorie               15 let a více

 • Ceny a normy podávaného jídla se řídí předpisy o školním stravování.

            Aktuální ceny stravného jsou vyvěšeny na nástěnce ve ŠJ a u vedoucí ŠJ.

 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání, jsou pouze vybídnuti k ochutnání.
 • Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně. Žákům a dětem je zakázáno vynášet jakékoli jídlo a nádobí, s výjimkou balených potravin, z prostor školní jídelny.
 • Úhrada za stravování se provádí formou inkasa na účet školy – 570038764/0600, poštovní poukázkou nebo hotově u vedoucí ŠJ /nejpozději k 15.dni v měsíci/.
 • Odhlašování na přechodnou dobu se provádí osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na čísle 571751214 nebo na mail zsjidelna@post.cz nejpozději do 13,00 hodin pro následující den.
 • Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
 • Pro žáky, děti a zaměstnance školy /v případě, že v ten den odpracoval 3 hodiny/ se obědy do jídlonosiče vydávají v ceně finanční normy pouze v první den onemocnění /tzn. první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole/.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice pro výdej stravy, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje uklízečka
 • Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování výživových norem. Na každý týden je vyvěšen ve školní jídelně, na chodbě školy, u vchodu do školní kuchyně a na webu školy/www.zsdolnibecva.cz/.
 • Stravování cizích strávníků je prováděno výdejem do jídlonosičů v určenou výdejní dobu. Jídlo je určené k okamžité spotřebě. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu jídla do doby výdeje.

 

 

 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a dětí ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny.
 • K zajištění bezpečnosti při stravování je určen pedagogický dohled, který dbá o bezpečnost žáků, organizuje odběr stravy a dohlíží na čistotu a bezpečnost prostředí, zejména podlahy.
 • Strávníci dodržují ve školní jídelně zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.
 • Každou nehodu, poranění či zdravotní indispozici ve školní jídelně strávníci okamžitě hlásí pedagogickému dohledu, který poskytne potřebnou péči.
 • Žáci a děti se ve školní jídelně chovají způsobem, který vylučuje jakékoliv projevy ponižování nebo ubližování /zejména vůči žákům mladším a slabším/.

 

 

 

 • Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním.
 • Strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny
 • Strávníci jsou povinni nahlásit škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu na jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobená škoda bude řešena individuálně s ředitelkou školy.

 

 

 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně a na webových stránkách školní jídelny.
 • Seznámení s vnitřním řádem prokazatelně stvrzují podpisem na přihlášce ke školnímu stravování.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“.

 

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2021

Nabývá účinnosti 1. 9. 2021

 

 

V Dolní Bečvě dne 31. 8. 2021

 

08. 03. 2022 14:05:00 | Vedoucí školní jídelny